• International Conference in Tourism
  Business and Social Sciences
  ICTBS
  2018
 • International Conference in Tourism
  Business and Social Sciences
  ICTBS
  2018

International Conference in Tourism, Business, and Social Sciences (ICTBS 2018)
เรื่อง “A Changing World and Business Adaptation”
จัดโดย
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และศูนย์บริการวิจัย ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
เครือข่ายวิจัยประชาชื่น
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ม.เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตรัง และ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าและการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ทันสมัยในสังคมยุคดิจิทัล (Digital Economy) โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การค้า ตลอดจนการบริการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมยุคดิจิทัลนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจจำเป็นต้องเร่งปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านการผลิต การแข่งขัน การพัฒนาของเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภค

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของโลกและมีผู้ประกอบธุรกิจอยู่เป็นจำนวนมาก ต่างก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เช่นกัน ทั้งในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและตอบโจทย์ลูกค้า การจัดจำหน่ายได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าด้วยช่องทางการสื่อสารต่างๆ และการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ ดังนั้น การเรียนรู้เท่าทันและการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคดิจิทัลนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจในภาคส่วนต่างๆ ทั้งในธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจประเภทอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการระดมความคิด การแลกเปลี่ยนความรู้ และการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมจึงมีแนวคิดในการจัดโครงการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติขึ้นในหัวข้อ “A Changing World and Business Adaptation” โดยการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะมีการบรรยายพิเศษโดยบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและบริหารธุรกิจ รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยในระดับนานาชาติ นอกจากนั้น การจัดการประชุมในครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ครบรอบ 50 ปี ในปี 2561 อีกด้วย


วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และผลงานทางวิชาการระหว่างนักวิชาการชาวไทยกับชาวต่างประเทศ

เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย เห็นถึงความสำคัญของงานวิจัย และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยออกไปสู่สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ


หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ศูนย์บริการวิจัย


วันเวลาและสถานที่จัดประชุม

วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


ผู้เข้าร่วมประชุม

อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวน 40-50 คน


รูปแบบการประชุม

การบรรยายพิเศษ (keynote session) และการเสวนากลุ่ม (panel session)

การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (oral presentation)